2016-04-13

Doręczanie dokumentów elektronicznych

Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej (ESP):

w postaci formularza na portalu ePUAP dostępnego pod adresem:

 

http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego

 

Spośród listy instytucji znajdujcych się u dołu strony należy wybrać Komendę Powiatową PSP w Bielsku Podlaskim. W celu złożenia wniosku do Urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika (profił zaufany) na platformie ePUAP. Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).
Korespondencja przesłana na inny adres niż wskazany powyżej może zostać potraktowana jako wniesiona nieskutecznie.

 

Inne sposoby doręczania dokumentów elektronicznych

Dokumenty w formie elektronicznej można również kierować do Komendy Powiatowej PSP w Bielsku Podlaskim za pośrednictwem poczty elektronicznej (bez potwierdzenia UPP), na adres kppspbp@straz.bialystok.pl lub dostarczyć osobiście w godzinach pracy urzędu do Sekretariatu (Bielsk Podlaski, ul. Poniatowskiego 11) na następujcych nośnikach danych:

a) pamięć masowa USB;

b) płyta CD/DVD

W tym przypadku klientowi wystawione zostanie UPP w postaci papierowej.

 

Wymogi formalne dla dokumentów elektronicznych

Doręczone do Komendy Powiatowej PSP w Bielsku Podlaskim dokumenty elektroniczne muszą spełniać poniższe wymogi:

  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowymw formie Xades-Bes (poczta elektroniczna i osobiście) lub profilem zaufanym ePUAP (ESP) - zgodnie z art. 20a Ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.
  2. Wielkość doręczanego dokumentu wraz z wszystkimi załącznikami dołączonymi do jednego formularza nie może przekroczyć 5 MB - w przypadku doręczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ESP.
  3. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.